Službene stranice!|Thursday, April 19, 2018

Novosti

 • Sretan i blagoslovljen Uskrs!

  Povodom nadolazećih Uskršnjih blagdana svim djelatnicima,korisnicima naših usluga i svim ljudima dobre volje čestitamo najveći kršćanski blagdan Uskrs te svima želimo obilje blagoslova, sreće i zdravlja. Uskrs je vrijeme ponovnog rađanja, vrijeme preporoda i pobjede života nad smrću. Neka nas vjera u te ideale prati kako bismo u zajedništvu i solidarnosti izgrađivali naše bolje sutra. Ravnateljica Melita Trgovčić
 • NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme,doktora opće (obiteljske) medicine/specijaliste obiteljske medicine

    Broj: 02- 212/2018 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme             Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa – 1 izvršitelj Doktora opće (obiteljske) medicine/specijaliste obiteljske medicine   Uvjeti su: VSS doktor opće (obiteljske) medicine ili specijalist obiteljske medicine Položen državni ispit Licenca/odobrenje za samostalan rad Položen vozački ispit „B“ kategorije Najmanje 5 mjeseci radnog iskustva Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: – životopis, – presliku diplome, – presliku domovnice, – presliku  odobrenja(licence) za samostalan rad, – presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu, – presliku rodnog lista, – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), – dokaz o položenom vozačkom ispitu, – elektronički zapis o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola. Rok za podnošenje ponuda je 06. travnja 2018.godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina. Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju. Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja. DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
 • Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za radno mjesto medicinske sestre/dentalnog asistenta u ordinaciji dentalne medicine Generalski stol

    OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR  KANDIDATA ZA RADNO MJESTO MEDICINSKE SESTRE/DENTALNOG ASISTENTA  U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE GENERALSKI STOL          Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/dentalnog asistenta na neodređeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine Generalski Stol broj: 01-72/09/2018 od 30.01.2018.godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/18-03/173, UR.BR.: 534-03-1-1/2-18-02 Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos  medicinske sestre/dentalnog asistenta na neodređeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine Generalski Stol  – 1 izvršitelj.             Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za navedeno radno mjesto izabrana Mateja Marčac Halar.             Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.                                                                                                DOM ZDRAVLJA DUGA RESA  
 • NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno za medicinsku sestru / dentalnog asistenta

  Broj: 02-162/2018 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos medicinska sestra/dentalni asistent – 1 izvršitelj   Uvjeti su:   Srednja stručna sprema- medicinska sestra/tehničar Položen stručni ispit (osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja) Licenca/odobrenje za rad Položen vozački ispit „B“ kategorije Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine u Generalskom Stolu.   Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: životopis, preslike svjedodžbe, domovnice, odobrenja(licence) za samostalan rad, uvjerenja o položenom stručnom ispitu(osim med.sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom), rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) , dokaz o položenom vozačkom ispitu te ispis – potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.