Službene stranice!|Wednesday, February 20, 2019

Novosti

 • Poziv na predavanje “Zadaća medicinske sestre u prevenciji dijabetesa u ambulanti opće medicine”

  Poziv na predavanje “Zadaća medicinske sestre u prevenciji dijabetesa u ambulanti opće medicine” možete preuzeti OVDJE.
 • Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme: 1. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj

  Broj: 02-26/2019 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme             Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:     Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj   Uvjeti su: Srednja stručna sprema – medicinska sestra/tehničar općeg smjera Položen stručni ispit (osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja) Licenca/odobrenje za samostalan rad Položen vozački ispit „B“ kategorije   Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva, za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu predškolske djece.   Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti:   – životopis, – presliku svjedodžbe, – presliku domovnice, – presliku  odobrenja(licence) za samostalan rad, – presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one kandidate koji su imali obvezu polaganja) – presliku rodnog lista, – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), – dokaz o položenom vozačkom ispitu, – elektronički zapis o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu   Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola. Rok za podnošenje ponuda je 31.siječnja 2019.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina. Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju. Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.                                                                                   DOM ZDRAVLJA DUGA RESA Uvjete u pisanom obliku možete preuzeti : OVDJE
 • Poziv za predavanje ” Zadaća medicinske sestre u edukaciji roditelja o važnosti cijepljenja djece”

    Poziv za predavanje ” Zadaća medicinske sestre u edukaciji roditelja o važnosti cijepljenja djece” možete preuzeti : OVDJE
 • Želimo Vam čestit Božić i blagoslovljenu 2019. godinu!

  Svim našim cijenjenim pacijentima, klijentima, osoblju i suradnicima te svim ljudima dobre volje želimo čestit Božić i blagoslovljenu 2019. godinu ispunjenu zdravljem i obiljem. Dom zdravlja Duga Resa