Službene stranice!|Friday, December 14, 2018

Novosti

 • Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za radno mjesto doktora dentalne medicine u Ordinaciji dentalne medicine Duga Resa

  Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za radno mjesto doktora dentalne medicine u Ordinaciji dentalne medicine Duga Resa
 • OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNICE SESTRINSTVA U PATRONAŽNOJ SLUŽBI DUGA RESA

    Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos  prvostupnice sestrinstva , na određeno vrijeme, u Patronažnoj službi Duga Resa – 1 izvršitelj.             Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka na navedeno radno mjesto izabrana Josipa Trbuščić.             Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.                                                                                                DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
 • OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U ORDINACIJI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DJECE DUGA RESA

  Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos  medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu predškolske djece Duga Resa  – 1 izvršitelj.             Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za navedeno radno mjesto izabrana Suzana Petrović.             Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja Duga Resa.                                                                                                DOM ZDRAVLJA DUGA RESA  
 • NATJEČAJ za primitak u radni odnos dva izvršitelja na određeno vrijeme Prvostupnik/ca sestrinstva te medicinska sestra/tehničar

  Broj: 02-509/2018      DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje   NATJEČAJ za primitak u radni odnos na određeno vrijeme    Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme: Prvostupnik/ca sestrinstva –-  1 izvršitelj  Uvjeti su: viša stručna sprema odnosno prvostupnk/ica sestrinstva Položen stručni ispit (osim prvostupnika/ca sestrinstva koji su upisali u akademskoj godini 2013/14 i nadalje) Licenca/odobrenje za samostalan rad Položen vozački ispit „B“ kategorije   Ugovor o radu sklapa se za rad  na određeno vrijeme u Patronažnoj službi  radi zamjene medicinske sestre usljed privremene nesposobnosti za rad i porodnog dopusta. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj Uvjeti su: Srednja stručna sprema – medicinska sestra/tehničar općeg smjera Položen stručni ispit (osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja) Licenca/odobrenje za samostalan rad Položen vozački ispit „B“ kategorije   Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu predškolske djece (Pedijatrijska ordinacija)  radi zamijene medicinske sestre u timu, usljed privremene nesposobnosti za rad. Uz zamolbu kandidati pod 1. i 2. trebaju priložiti:   – životopis, – presliku svjedodžbe/diplome, – presliku domovnice, – presliku  odobrenja(licence) za samostalan rad, – presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one kandidate koji su imali obvezu polaganja) – presliku rodnog lista, – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), – dokaz o položenom vozačkom ispitu, – elektronički zapis o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu   Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola. Rok za podnošenje ponuda je 20.rujna 2018.godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa, uz naznaku broja 1. ili 2. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina. Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju. Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.                                                                                  DOM ZDRAVLJA DUGA RESA