Službene stranice!|Sunday, May 26, 2019

NATJEČAJ za primitak u radni odnos na određeno vrijeme – medicinska sestra/tehničar/1 izvršitelj 

Broj: 02-346/2018

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje


NATJEČAJ

za primitak u radni odnos na određeno vrijeme

medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

Srednja stručna sprema- medicinska sestra/tehničar

Položen stručni ispit (osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja)

Licenca/odobrenje za rad

Položen vozački ispit „B“ kategorije

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 2 mjeseca, radi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora medicinskih tehničara u sanitetu.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: životopis, preslike svjedodžbe, domovnice, odobrenja(licence) za samostalan rad,

uvjerenja o položenom stručnom ispitu(osim med.sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom), rodnog lista,  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) ,

dokaz o položenom vozačkom ispitu te ispis – potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 16.lipnja 2018.godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

                                                                                   DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

 Sadržaj u word formatu preuzmite: OVDJE