Službene stranice!|Friday, December 14, 2018

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme doktora dentalne medicine 

Broj: 02-627/2017

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos  na neodređeno vrijeme, doktora dentalne medicine  u ordinaciji dentalne medicine Barilović (Bosiljevo, Netretić)  – 1 izvršitelj

Uvjeti su:

  • VSS doktor dentalne medicine
  • Položen državni ispit
  • Licenca/odobrenje za samostalan rad
  • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Probni rad traje 3 mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku diplome, domovnice, odobrenja(licence) za samostalan rad, uvjerenja o položenom državnom ispitu (osim onih koji po programu obrazovanja nemaju obvezu), rodnog lista, vozačke dozvole, te uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i elektronički zapis  ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu za natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Rok za podnošenje ponuda je 05.siječnja 2017.godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, kao i u slučaju poziva na razgovor odnosno intervju, poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju.

Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA